Winkelwagen
U heeft geen artikelen in uw winkelwagen

Algemene voorwaarden

Artikel 1: Algemene bepalingen 

De e-commerce website van The Present Perfect, een BVBA met maatschappelijke zetel te 9250 Waasmunster, Lucien Reychlerstraat 38/2, BTW BE 0612 998 923, RPR Dendermonde (hierna “PP”), biedt haar klanten de mogelijkheid om producten aan te kopen in haar online winkel. 

Deze algemene voorwaarden ("Voorwaarden") zijn van toepassing op elke bestelling die door een bezoeker van deze e-commerce website ("Klant") wordt geplaatst. Door een bestelling te plaatsen via de PP-website, wordt de Klant geacht deze Voorwaarden te hebben geraadpleegd en uitdrukkelijk de relevantie van deze Voorwaarden te aanvaarden, met uitsluiting van alle andere voorwaarden. Het is voor Afnemer niet mogelijk om aanvullende voorwaarden te verstrekken, tenzij deze uitdrukkelijk vooraf en schriftelijk door PP zijn aanvaard.


Artikel 2: Prijs

Alle genoemde prijzen zijn uitgedrukt in EURO en zijn altijd inclusief BTW en alle andere verplichte belastingen of heffingen die de Klant dient te betalen. 

Bij facturering van bezorgkosten, reserveringskosten of administratiekosten worden deze apart vermeld. 

De prijsdetails van het artikel zijn uitsluitend gebaseerd op hun letterlijke schriftelijke beschrijving. De foto's die aan de producten zijn gekoppeld, zijn voor decoratieve doeleinden en kunnen items bevatten die niet bij de prijs zijn inbegrepen.

Artikel 3: Aanbieding 

Hoewel de online catalogus en de e-commerce website met de grootste zorg zijn ontworpen, is het mogelijk dat de verstrekte informatie niet volledig is, materiële fouten bevat of niet up-to-date is. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden PP niet. PP is wat de juistheid en volledigheid van de aangeboden informatie slechts gehouden tot een middelenverbintenis. PP is op geen enkele manier verantwoordelijk voor materiële fouten, typefouten of typefouten. 

Indien de Klant specifieke vragen heeft omtrent bijvoorbeeld afmetingen, kleur, beschikbaarheid, levertijd of levermethode, vragen wij deze contact op te nemen met onze klantenservice. Het is altijd mogelijk om een ​​afspraak te maken en de artikelen te komen bezichtigen. 

Alle op de website aangeboden artikelen zijn nieuw, tenzij in de productomschrijving uitdrukkelijk vermeldt dat dit niet het geval is. 

Het aanbod is geldig zolang de voorraad strekt en kan te allen tijde door PP worden aangepast of ingetrokken. PP kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor het niet beschikbaar zijn van een product. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.


Artikel 4: Online winkelen

De klant plaatst een artikel in zijn winkelwagen op de website. De klant controleert de bestelling op het online bestelformulier (aantal, kleur, afmetingen etc.)

Op het bestelformulier staan ​​de verzend- en bezorgkosten per B-Post vermeld.
Als de klant de bestelling bevestigt, keert deze terug naar het betaalscherm.
De klant verbindt zich ertoe om de juiste gegevens voor betaling en verzending te verstrekken.
Als de betaling is afgerond, ontvangt de klant binnen 24 uur een e-mail ter bevestiging van de transactie.

De klant heeft de keuze tussen de volgende betaalmethoden: 

•  met Visa en Maestro-creditcard

•  met een Maestro-betaalkaart

PP heeft het recht om een ​​bestelling (schriftelijk) te weigeren in geval van een ernstige tekortkoming van de kant van de Klant met betrekking tot de bestelling of enige andere bestelling of contract dat de Klant bindt.


Artikel 5: Levering en uitvoering van de overeenkomst

Na bevestiging van betaling levert PP uw bestelling bij B-Post

Verzendkosten inclusief BTW:

  • België: 6 euro
  • Nederland en Luxemburg: 8,5 euro
  • Frankrijk en Duitsland: 10 euro
  • Andere landen van de Europese Unie: 20 euro

De artikelen die door deze webshop worden besteld, worden geleverd in alle landen van de Europese Unie. Bezorging geschiedt door B-Post, tenzij anders vermeld op de website.
De genoemde levertijden zijn indicatief. Eventuele vertraging in de leveringstermijn mag geen aanleiding geven tot het opleggen van een boete of aanleiding geven tot ontbinding van de overeenkomst door de klant.  
PP heeft het recht om in gedeelten te leveren.

In geval van zichtbare schade en / of kwaliteitsgebrek van een artikel of enige andere fout geconstateerd tijdens de levering, is de Klant verplicht PP onmiddellijk op de hoogte te stellen. De klant heeft het recht om een ​​beschadigde levering te weigeren. In dat geval zal de klant zijn opmerkingen op de afleverbon noteren en PP onmiddellijk per e-mail op de hoogte brengen. Als de klant de bestelling aanvaardt en de tekortkoming achteraf constateert, stuurt hij onmiddellijk een e-mail naar [email protected] met digitale foto's van het artikel en de verpakking, met vermelding van het factuurnummer.

Het risico bij verlies of beschadiging gaat over op de Klant zodra deze (of een door de Klant aangewezen derde en die niet de vervoerder is) de goederen fysiek in eigendom krijgt. Het risico gaat echter over op de Klant bij overhandiging van de goederen aan de vervoerder, indien deze niet door PP, maar door de Klant is ingeschakeld om de goederen te vervoeren.


Artikel 6: Eigendomsvoorbehoud

De geleverde artikelen blijven het exclusieve eigendom van PP totdat volledige betaling door de Klant heeft plaatsgevonden.

De Klant verplicht zich om, indien nodig, het eigendomsvoorbehoud van PP aan derden te melden, bijvoorbeeld in geval van beslag op artikelen die nog niet volledig zijn betaald.

Artikel 7: Herroepingsrecht

De bepalingen van dit artikel zijn alleen van toepassing op Klanten die als consument artikelen online bij PP kopen.

De Klant heeft het recht om binnen 14 kalenderdagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen.

De herroepingstermijn verstrijkt 14 kalenderdagen vanaf de dag waarop de Klant, of een derde die door de Klant is aangesteld en die niet de vervoerder is, het laatste goed fysiek in eigendom krijgt.

Indien hij gebruik wenst te maken van zijn herroepingsrecht, moet de Klant The Present Perfect, [email protected] per e-mail op de hoogte brengen van zijn beslissing om het contract te herroepen door middel van een ondubbelzinnige verklaring. 

Om de herroepingstermijn na te leven, moet de klant zijn kennisgeving waarin hij aangeeft dat hij zijn herroepingsrecht wenst uit te oefenen, verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

De Klant is verplicht de goederen onmiddellijk of uiterlijk 14 kalenderdagen na de dag waarop hij The Present Perfect bvba op de hoogte bracht van zijn besluit om het contract op te zeggen. De Klant is op tijd als hij de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 kalenderdagen is verstreken.

De klant draagt ​​de kosten die rechtstreeks verband houden met het terugzenden van de goederen.

Indien de waarde van het geretourneerde product op de een of andere manier is gedaald, behoudt PP zich het recht voor om de Klant aansprakelijk te stellen en van hem schadevergoeding te eisen in het geval dat de waardevermindering van het goed het gevolg is van het gebruik van het goed door de Klant. het gebruik overschrijden dat nodig is om de aard, kenmerken en werking van het goed te verifiëren.

Alleen artikelen in hun originele verpakking en vergezeld van al hun accessoires, gebruiksaanwijzingen en factuur of aankoopbewijs kunnen worden teruggenomen.

Als de klant besluit het contract te herroepen, zal PP de klant alle betalingen terugbetalen die tot op heden van de klant zijn ontvangen, met uitzondering van de kosten van standaardlevering, binnen maximaal 14 kalenderdagen vanaf de dag dat PP door de klant op de hoogte werd gebracht. besluit om het contract op te zeggen. In het geval van een koopcontract heeft PP het recht om, alvorens de terugbetaling te doen, te wachten tot alle goederen aan haar zijn geretourneerd.   

PP zal de Klant terugbetalen via dezelfde betaalmethode als die welke door de Klant werd gebruikt voor de oorspronkelijke transactie, tenzij de Klant uitdrukkelijk een andere methode van terugbetaling heeft aanvaard; in ieder geval kan de Klant voor een dergelijke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht.

De Klant kan zijn herroepingsrecht niet uitoefenen voor:

  • de levering van goederen vervaardigd volgens specificaties van de Klant of uitdrukkelijk bestemd voor een bepaalde persoon (maatwerk)
  • levering van diensten na volledige levering van de dienst

Artikel 8: Garantie

Krachtens de wet van 21 september 2004 betreffende de bescherming van de consument bij de aankoop van consumptiegoederen geniet de consument wettelijke rechten. Deze wettelijke garantie is geldig vanaf de aankoopdatum van een goed door de eerste eigenaar (in dit geval de levering van het goed aan de laatste). Alle commerciële garanties gelden onverminderd deze rechten.

Om een ​​beroep te doen op de garantie, moet de klant het aankoopbewijs kunnen voorleggen. De klant wordt aangeraden de originele verpakking van de goederen te bewaren.

Voor artikelen die online zijn gekocht en bij de Klant zijn afgeleverd, dient de Klant eerst contact op te nemen met de klantenservice van The Present Perfect; de klant is dan verplicht het artikel op zijn kosten aan PP te retourneren.

In het geval dat hij een gebrek constateert, is de klant verplicht PP zo snel mogelijk op de hoogte te stellen. In alle gevallen moet elk defect binnen 2 maanden na ontdekking ervan door de Klant worden gemeld. Na deze periode vervalt elk recht op herstel of vervanging. De garantie (commercieel en / of wettelijk) is nimmer van toepassing in geval van gebreken die optreden als gevolg van een ongeval, nalatigheid, val, gebruik van het artikel in strijd met wat het was ontworpen voor, het niet naleven van de instructies voor gebruik of instructies, aanpassingen of wijzigingen aangebracht aan het artikel, brutaal gebruik, slecht onderhoud of elk ander abnormaal of incorrect gebruik.

Gebreken geconstateerd na een periode van 6 maanden vanaf de aankoopdatum, in dit geval de leveringsdatum, worden niet als verborgen gebreken beschouwd, tenzij de Klant het tegendeel levert.

De garantie is niet overdraagbaar.

Artikel 9: Klantenservice

De klantenservice van Present Perfect is telefonisch bereikbaar op +32 52 57 76 60 en per e-mail op [email protected] 

Artikel 10: Vertrouwelijkheid

De verantwoordelijke voor de verwerking, The Present Perfect, respecteert de Belgische wet van 8 december 1992 betreffende het respect voor het privéleven bij de verwerking van persoonsgegevens.

De persoonsgegevens die u ons meedeelt worden enkel gebruikt voor intern gebruik: het uitvoeren van de afgesloten overeenkomst, het verwerken van de bestelling, het versturen van een nieuwsbrief en informatie door The Present Perfect.

U heeft wettelijk recht op inzage in uw persoonsgegevens en recht op eventuele rectificatie daarvan. Op voorwaarde dat u ons een bewijs van uw identiteit (kopie identiteitskaart) bezorgt, heeft u de mogelijkheid om kosteloos een schriftelijke kopie van uw persoonsgegevens te verkrijgen door een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag aan The Present Perfect, [email protected]. Indien nodig kunt u ook verzoeken om rectificatie van gegevens die onjuist, onvolledig of niet relevant zijn.

Bij gebruik van gegevens voor directmarketingdoeleinden: U kunt kosteloos bezwaar maken tegen het gebruik van uw gegevens voor directmarketingdoeleinden. U kunt hiervoor contact opnemen met [email protected]

Uw gegevens worden als vertrouwelijke informatie behandeld en zullen niet worden overgedragen, verhuurd of verkocht aan derden.

De klant is zelf verantwoordelijk voor de vertrouwelijkheid van zijn toegangsgegevens en het gebruik van zijn paswoord. Uw wachtwoord wordt bij het opslaan versleuteld en PP heeft er dus geen toegang toe.

PP registreert online verkeersstatistieken (anoniem) om de frequentie te bepalen waarmee de pagina's van haar website worden bezocht. Als u vragen heeft over ons privacybeleid, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen via [email protected]

Artikel 11: Gebruik van cookies

Tijdens uw bezoek aan onze site kunnen "cookies" op de harde schijf van uw computer worden geplaatst. Een cookie is een tekstbestand dat bij een bezoek aan deze website door de server van een website in de browser van uw computer of mobiele apparaat wordt geplaatst. Cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren; een cookie kan alleen machines identificeren.

De Present Perfect-website maakt gebruik van zowel "first party cookies" als "third party cookies"

U kunt uw internetbrowser zo configureren dat deze geen cookies accepteert, een waarschuwing krijgt wanneer er een cookie wordt geplaatst of dat cookies achteraf van uw harde schijf worden verwijderd. U

kan deze instellingen in uw browserinstellingen maken (via de help-functie). Houd er echter rekening mee dat in dit geval sommige grafische elementen niet correct worden weergegeven en dat u bepaalde toepassingen niet kunt gebruiken.

Door onze website te gebruiken, gaat u akkoord met ons gebruik van cookies.

Artikel 12: Schending van de geldigheid - geen verklaring van afstand

Als een bepaling van deze voorwaarden ongeldig, onwettig of nietig wordt verklaard, zal er geen wijziging worden aangebracht.

aan de geldigheid, wettigheid en relevantie van de andere bepalingen.

Als PP op enig moment een van de in deze Voorwaarden genoemde rechten niet uitoefent of afdwingt, zal deze omissie nooit worden beschouwd als een afstandsverklaring van dergelijke bepalingen en zal ze nooit de geldigheid van deze rechten aantasten.


Artikel 13: Wijziging voorwaarden

Deze Voorwaarden worden aangevuld door andere voorwaarden waarnaar expliciet wordt verwezen, alsmede door de algemene verkoopvoorwaarden van PP. In geval van tegenstrijdigheid prevaleren deze voorwaarden.

Artikel 14: Ondersteunende documenten

De Klant aanvaardt dat elektronische communicatie en back-ups als bewijs kunnen dienen.

Artikel 15: Toepasselijk recht - Bevoegde jurisdictie

Het Belgische recht is van toepassing, met uitzondering van de bepalingen van internationaal privaatrecht inzake toepasselijk recht en met uitzondering van de Rome-I-richtlijn inzake internationale koopovereenkomsten met betrekking tot roerende goederen.

Wij slaan cookies op om onze website te verbeteren. Is dat akkoord? Ja Nee Meer over cookies »
← Keer terug naar de backoffice    Onze webshop sluit definitief de deuren We kunnen uw bestelling niet meer aanvaarden Verbergen